De jeugd fan Halbertsma spilet twa ienakters

De jeugd fan Halbertsma spilet 18 maart 2017 om 19:30 twa ienakters.

Mayke, Elske, Marsha, Ytsen en Thijs spylje de stikken: by de skoalledokter en lear niks.

Foto jeugdtoneel 2

 

 

 

 

 

 

 

Kaarten binne te krijen oan’e seal. De seal gjit iepen om 18:45.

De yntree is €5,00 p.p.

WY SYKJE JEUGDSPYL(ST)ERS!!!

foto leeg toneel

Sa as jim kinne sjen, is ús toaniel leech.

Wy sykje noch in oantal spilers/spylsters fanôf de leeftyd fan 9 jier, dy’t leuk fyne om tegearre mei oaren in moai stik op dit toaniel te setten.

Binne of kinne jo sa’nien??

Jou dy dan no op foar 23 decimber 2015 fia: info@rederikerskeamerhalbertsma.nl

Tink oan my

20151119_195305

Wy spylje 21, 28 en 29 novimber ‘Tink oan My’ yn de Smelbrege yn Stiens

Kaarten binne te keap by de Bruna.