Wy wurkje oan de webside

De webside fan ús tonielferiening ûndergiet op it stuit in ‘make over’. Dêrom kin it wêze dat wy minder berikber binne as dat jo fan ús went binne. Wy hoopje op jo begryp.

Onze website wordt momenteel vernieuwd. Daarom kan het zijn dat wij minder bereikbaar zijn dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip.

De jeugd fan Halbertsma spilet twa ienakters

De jeugd fan Halbertsma spilet 18 maart 2017 om 19:30 twa ienakters.

Mayke, Elske, Marsha, Ytsen en Thijs spylje de stikken: by de skoalledokter en lear niks.

Foto jeugdtoneel 2

 

 

 

 

 

 

 

Kaarten binne te krijen oan’e seal. De seal gjit iepen om 18:45.

De yntree is €5,00 p.p.

WY SYKJE JEUGDSPYL(ST)ERS!!!

foto leeg toneel

Sa as jim kinne sjen, is ús toaniel leech.

Wy sykje noch in oantal spilers/spylsters fanôf de leeftyd fan 9 jier, dy’t leuk fyne om tegearre mei oaren in moai stik op dit toaniel te setten.

Binne of kinne jo sa’nien??

Jou dy dan no op foar 23 decimber 2015 fia: info@rederikerskeamerhalbertsma.nl

Tink oan my

20151119_195305

Wy spylje 21, 28 en 29 novimber ‘Tink oan My’ yn de Smelbrege yn Stiens

Kaarten binne te keap by de Bruna.