Gewoan te gek!

Gewoan te Gek!

It stik giet oer fjouwer eks-psychiatryske pasjinten: Lisette, Femmie, Isar en Bram. Se wenje meielkoar yn ien hûs. De sosjoterapeute Toos moat har helpe harren plakje yn de ‘normale’ maatskippij werom te finen. Spitigernôch docht Toos faak te goed har bêst.

De bewenners lykje noch net echt op ‘normale’ minsken. De wethâlder dy’t ferantwurdlik is foar de subsydzje fan Huize van Speykstraat komt marris om’t hoekje te sjen. It leket der op dat de jildkraan tichtdraaid wurdt en de bewenners wer werom nei de inrjochting moatte. Toos jout dúdlike ynstruksjes hoe’t de bewenners har hâlde en drage moatte as de wethâlder komt, mar dizze bemuoisucht falt by harren net yn goede ierde. Se beslute om sawol Toos as de wethâlder dúdlik te meitsjen dat se harsels poerbêst rêde kinne.

 

Spilers

Femmie ten Have          Eks-pasjint            Tia Visser-Valk

Isar Schut                         Eks-pasjint            Simon de Jong

Bram Meijer                     Eks-pasjint            Hans Zwart

Lisette Kuilman             Eks-pasjint             Jantine Visser

Ans Bruns                         Buorfrou                 Tine Broekens-Hiddema

Daan Bruns                      Buorman                Piet Smidt

Henri v.d. Berghe           Wethâlder              Benno Snijder

Toos Spit                           Sosjoterapeute    Nannie Geerligs

 

Meiwurkers 

Rezjy                                   Harm Veenema

Ynstekster                         Pietie Stienstra-Atema

Omballingen                    Jacoba Dijkstra-de Haan

Dekorbou                          Bauke Overal en Broer Stienstra

Grime/Kapwurk              José Eijzenga

Lûd en ljocht                    Frederik van Dijk