Tink oan my

Utfiering Rederikerskeamer Halbertsma Stiens

Op sneon 21 en 28 novimber (oanfang 20.00 oere) en snein 30 novimber (oanfang 15.00 oere) sille spylsters fan Rederikerskeamer Halbertsma it stik TINK OAN MY, skreaun troch Hetty Heyting en oerset troch P.M. Renia, opfiere yn de Smalle Brug te Stiens.

Koarte ynhâld fan dit fleurige stik:

De fjouwer eksen fan Bob ha in brief krigen en treffe elkoar yn syn fakânsjehúske yn Frankryk. Hy is in heal jier earder ôfset en der is al moannen neat mear fan him fernommen.
Hoe koe Bob falle foar fjouwer sokke ferskillende froulju?
It docht bliken dat de fjouwer froulju it húske ervje as Bob net weromkomt.

Dit leit in bom ûnder de ferhâldings.
Der komme foto’s foar it ljocht dy’t de saak alhiel op ‘e kop sette.

Mar, wêr is Bob?

Op sneon 21 en 29 novimber is der nei ôfrin muzyk.

Kaarten binne te krijen bij de BRUNA te Stiens.

De yntree is € 9,50 p.p

Foto’s

20151119_195339 20151119_19595220151119_200148 20151119_20023020151119_200453 20151119_20050120151119_200717 20151119_20173820151119_200717 20151119_21385020151119_213853 20151119_21435020151119_214407 20151119_21440720151119_213549 20151119_20201820151119_220139