Treast mei sûker en molke

It stik spilet har ôf yn it restaurant fan in sikehûs, dúdlik it plan dêr’t de bûten- en sikehûswrâld byinoar komme. De spilers hearre dan ek, of yn de iene of yn de oare wrâld thús.
Utsûndere Anneke, de restauranthâldster, om’t se eins wol by ’t sikehús heart en dochs gjin pasjint is. Sy en har man Frâns ha in dochter fan jirtjin dy’t by in jeugdbinde sit en geregeld wei de buert op stelten set. Anneke heart fan alle kanten dat it gjin wûnder is dat bern ôfglide nei de krimilaiteit as beide âlders sa noadich wurkje wolle!
Fansels kriget se lang om let te hearren dat har dochter Inge by dy binden belûtsen is. Wer’t ornaris Anneke de pasjinten fan goeie rie foarsjocht en in her ûnder de riem stekt, binne it no de pasjinten dy’t Anneke en Frâns de helpende hân tastekke!

Spilers

Anneke restauranthâldster Janneke Grijpma
Frâns man fan Anneke Hans Zwart
Inge dochter fan Frâns en Anneke Rixt Kamminga
Sytske pasjinte yn rolsoel Tia Visser – Valk
Bouwe taksysjauffeur Albert Sinnema
Suster Ida haadsuster Saapke Beuker – Postma
Sjoke pasjinte, in griner Natascha Woudstra
Wilco taksysjauffeur Piet Smidt
Meinema pasjint, demint Siemen de Jong
Jongeman jonge heit Marcel Titalepta
Frou pasjinte Pietie Stienstra – Atema
Frou allochtoan Jacoba Dijkstra – de Haan

Meiwurkers

Rezjy Els Fongers
Ombollingen Jacoba Dijkstra – de Haan
Grime José Eyzenga
Lûd en ljocht Frederik van Dijk
Dekorbou Jan Adamse en Sieb Zeinstra

Foto’s