It bestjoer

It bestjoer fan Halbertsma bestiet út 5 minsken.

Foarsitter     Pietie Stienstra

Fise-foarsitter   Simon de Jong

Sekretaris    Elly Adema

Skathâlder   Nynke Vlietstra

Algemien lid    Ypie Miedema

Beleanningsbelied
De leden fan ‘e ried krije gjin fergoeding foar har wurk. Se hawwe rjocht op fergoeding fan’ e kosten dy’t se yn ‘e útfiering fan har taken hawwe makke.