toanielûtfiering 2023

It is wêr safier!!!

De spilers binne wêr mei een protte wille oan it repetearjen foar de toanielútfiering op 10, 11 en 12 maart 2023. It is een blyspul en de spilers sjogge der  nei ût om dit foar jimme te spyljen  yn  “Grand café de Smalle brug”. Jimme binne fan herte wolkom  om der wêr een gesellige jûn of  middei fan te meitsjen.

Fêstrûn

Moarn is it sa fier! De earste utfiering fan Fêstrûn troch Halbertsma. Komme jo ek? 20.00 oere yn de Skalm te Stiens. Kaarten bin te krijen by de Primera te Stiens en natuerlik oan e doar. Oant moarn!

Fêstrûn

Rederikerskeamer Halbertsma spilet Fêstrûn. 

1, 8 en 9 febrewaris yn de Skalm te Stiens

Kaarten bin te krijen fanôf 18 jannewaris by de Primera te Stiens en natuerlik oan e seal. 

Kaarten bin mar 10 euro, wêr wachtsje jo op?!

Oant nije wike!

Stappen in Stiens

Op freedtejun 1 novimber wie it safier: Stappen in Stiens. In oantal fan ús leden hawwe lâns de route stean yn ferkleidklean. 

It wie in hiel geslaagde jûn en wy hoopje folgend jier wer mei te dwaan!

Foto’s fan dizze jûn kin jo besjen yn ús album. Foto’s

De jeugd fan Halbertsma spilet twa ienakters

De jeugd fan Halbertsma spilet 18 maart 2017 om 19:30 twa ienakters.

Mayke, Elske, Marsha, Ytsen en Thijs spylje de stikken: by de skoalledokter en lear niks.

Foto jeugdtoneel 2

 

 

 

 

 

 

 

Kaarten binne te krijen oan’e seal. De seal gjit iepen om 18:45.

De yntree is €5,00 p.p.

WY SYKJE JEUGDSPYL(ST)ERS!!!

foto leeg toneel

Sa as jim kinne sjen, is ús toaniel leech.

Wy sykje noch in oantal spilers/spylsters fanôf de leeftyd fan 9 jier, dy’t leuk fyne om tegearre mei oaren in moai stik op dit toaniel te setten.

Binne of kinne jo sa’nien??

Jou dy dan no op foar 23 decimber 2015 fia: info@rederikerskeamerhalbertsma.nl

Tink oan my

20151119_195305

Wy spylje 21, 28 en 29 novimber ‘Tink oan My’ yn de Smelbrege yn Stiens

Kaarten binne te keap by de Bruna.