Sponsors

In amateurklup lykas Halbertsma hat ek sponsors en stipers nedich. Net allinich foar finansjele stipe, mar ek as in fêst publyk mei wa’t wy graach in bân bouwe en dy’t wy graach wolle as in klankboerd foar ús aktiviteiten. Wy wolle ek wat werom jaan en wolle ús sponsors in folsleine jûn oanbiede as se by ús komme.

Wurdt in stiper foar €7,50 per jier en bliuw belutsen by us feriening troch ús  te folgjen op Facebook en natuerlik ús toanielstikken. 

OF

Wurdt in sponsor foar minimaal € 35 per jier.

 

Wy hawwe in wiidweidich advertinsjeprogramma foar sponsors. Jo logo/namme komt yn it programmaboek.   Foar mear ynformaasje oer sponsoring kinne jo kontakt opnimme mei it sekretariaat. Sponsoring kin sawol finansjeel as yn soarte wêze, bygelyks troch tsjinsten of materialen beskikber te meitsjen dy’t wy nedich binne foar ús produksjes.