Jongerein Toaniel

Foto jeugdtoneel

Toaniel is saai, net hip of “cool”

It Jongerein Toaniel fan Rederikerskeamer Halbertsma is wol hip en cool en absolút net saai. Wy sykje jongeren dy’t it spiljen leare wolle oft al spilje kinne fanôf de leeftyd fan 9 jier.

Hasto sin yn in protte wille mei oare jongeren en fynst it leuk om yn ‘e spotlights te stean?

Kom dan meispiljen mei it Jongerein Toaniel fan Rederikerskeamer Halbertsma yn Stiens. Opjaan kin troch ús in e-mail te stjoeren  (info@rederikerskeamerhalbertsma.nl)