Ús feriening

Rederikerskeamer Halbertsma is offisjeel oprjochte yn 1876. Wy bin in feriening wêr kennis en kunde heech yn it findel stean. 

It is in echte amateurklup mei sawat 40 leden. De spilers binne pure hobbyisten dy’t yn har frije tiid de rol fan immen oars oannimme. Se repetearje twa kear yn ‘e wike om te einigjen op ‘e planken mei in moai stik. 

Halbertsma organiseart elts jier yn elts gefal ien teaterfoarstelling. Dit kin ôfwikseljend in farce, komeedzje, drama, komyske thriller of oar toaniel wêze. 

 

Toneelvereniging Halbertsma is officieel opgericht in 1876. Wij zijn een vereniging waar kennis en kunde hoog in het vaandel staan. 

Het is een echte amateurclub met ongeveer 40 leden. De spelers zijn pure hobbyisten die in hun vrije tijd de rol van een ander aannemen. Ze repeteren twee keer per week om te eindigen op het toneel met een mooi stuk.

Halbertsma organiseert elk jaar in elk geval één theatervoorstelling. Dit kan afwisselend een farce, komedie, drama, komische thriller of ander toneel zijn.