It bestjoer

It bestjoer fan Halbertsma bestiet út 6 minsken.

Foarsitter     Elly Adema

Fise-foarsitter   Ypie Miedema

Sekretaris   Bertha Janneke Hiemstra

Skathâlder   Tia Visser

Algemien lid   Simon de Jong en Otto Ettema

Beleanningsbelied
De leden fan ‘e ried krije gjin fergoeding foar har wurk. Se hawwe rjocht op fergoeding fan’ e kosten dy’t se yn ‘e útfiering fan har taken hawwe makke.