Wurd lid!

Halbertsma siket spilers en leden!

Ha jo altiid al lid wêze wollen fan ús feriening? Jou josels dan no op!
Stjoer in mailtsje nei info@rederikerskeamerhalbertsma.nl mei jo namme en contactgegevens.

Wy moetsje jo graach!

Halbertsma zoekt spelers en leden!

Heeft u altijd al lid willen zijn van onze vereniging? Geef u dan nu op!
Stuur een mailtje naar info@rederikerskeamerhalbertsma.nl met uw naam en contactgegevens.

Wij willen u graag ontmoeten!