Wy wurkje oan de webside

De webside fan ús tonielferiening ûndergiet op it stuit in ‘make over’. Dêrom kin it wêze dat wy minder berikber binne as dat jo fan ús went binne. Wy hoopje op jo begryp.

Onze website wordt momenteel vernieuwd. Daarom kan het zijn dat wij minder bereikbaar zijn dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip.