Fêstrûn

Moarn is it sa fier! De earste utfiering fan Fêstrûn troch Halbertsma. Komme jo ek? 20.00 oere yn de Skalm te Stiens. Kaarten bin te krijen by de Primera te Stiens en natuerlik oan e doar. Oant moarn!

Fêstrûn

Rederikerskeamer Halbertsma spilet Fêstrûn. 

1, 8 en 9 febrewaris yn de Skalm te Stiens

Kaarten bin te krijen fanôf 18 jannewaris by de Primera te Stiens en natuerlik oan e seal. 

Kaarten bin mar 10 euro, wêr wachtsje jo op?!

Oant nije wike!

Stappen in Stiens

Op freedtejun 1 novimber wie it safier: Stappen in Stiens. In oantal fan ús leden hawwe lâns de route stean yn ferkleidklean. 

It wie in hiel geslaagde jûn en wy hoopje folgend jier wer mei te dwaan!

Foto’s fan dizze jûn kin jo besjen yn ús album. Foto’s