De jeugd fan Halbertsma spilet twa ienakters

De jeugd fan Halbertsma spilet 18 maart 2017 om 19:30 twa ienakters.

Mayke, Elske, Marsha, Ytsen en Thijs spylje de stikken: by de skoalledokter en lear niks.

Foto jeugdtoneel 2

 

 

 

 

 

 

 

Kaarten binne te krijen oan’e seal. De seal gjit iepen om 18:45.

De yntree is €5,00 p.p.