Fêstrûn

Rederikerskeamer Halbertsma spilet Fêstrûn. 

1, 8 en 9 febrewaris yn de Skalm te Stiens

Kaarten bin te krijen fanôf 18 jannewaris by de Primera te Stiens en natuerlik oan e seal. 

Kaarten bin mar 10 euro, wêr wachtsje jo op?!

Oant nije wike!