Stappen in Stiens

Op freedtejun 1 novimber wie it safier: Stappen in Stiens. In oantal fan ús leden hawwe lâns de route stean yn ferkleidklean. 

It wie in hiel geslaagde jûn en wy hoopje folgend jier wer mei te dwaan!

Foto’s fan dizze jûn kin jo besjen yn ús album. Foto’s