toanielûtfiering 2023

It is wêr safier!!!

De spilers binne wêr mei een protte wille oan it repetearjen foar de toanielútfiering op 10, 11 en 12 maart 2023. It is een blyspul en de spilers sjogge der  nei ût om dit foar jimme te spyljen  yn  “Grand café de Smalle brug”. Jimme binne fan herte wolkom  om der wêr een gesellige jûn of  middei fan te meitsjen.