WY SYKJE JEUGDSPYL(ST)ERS!!!

foto leeg toneel

Sa as jim kinne sjen, is ús toaniel leech.

Wy sykje noch in oantal spilers/spylsters fanôf de leeftyd fan 9 jier, dy’t leuk fyne om tegearre mei oaren in moai stik op dit toaniel te setten.

Binne of kinne jo sa’nien??

Jou dy dan no op foar 23 decimber 2015 fia: info@rederikerskeamerhalbertsma.nl